Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Studia na kierunku Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w Łodzi umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno - etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Dzięki ciekawym specjalizacjom student zdobywa wiedzę teoretyczną, którą łączy z kształceniem praktycznym.

Pozwala to na pogłębienie rozumienia rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Jest to kierunek, który promuje wrażliwość społeczną, zachowania prozdrowotne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształcenie ustawiczne, rozwijanie i doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego.

Jeśli chcesz zmieniać świat musisz zacząć od zmiany postaw ludzi. Od kształtowania ich świadomości, od wpajania wartości, umiejętności współżycia, od rozwijania ich w duchu humanizmu i poczucia odpowiedzialności za własne życie i za świat wokół. Wówczas pedagogika to wymarzone studia dla Ciebie. Dzięki wiedzy i umiejętności zdobytych na pedagogice w Społecznej Akademii Nauk poznasz metody kształtowania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zrozumiesz, że na naukę i wychowanie nigdy nie jest za późno. Nauczysz się rozwiązywać problemy ludzkie nie tylko z poziomu jednostki, ale również całych grup społecznych. Tym samym nauczysz się również jak rozwijać samego siebie, jak bez problemu odnaleźć się we współczesnym świecie.

Dowiesz się, w jaki sposób zajmować się dziećmi, a w jaki sposób traktować dorosłych, aby wszystkim nam żyło się lepiej. Szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia: od szkoły, poprzez urzędy administracji państwowej, aż po prywatną praktykę, w połączeniu z nabytymi na studiach umiejętnościami interpersonalnymi sprawi, że nie będziesz bezrobotnym absolwentem. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby uczynić świat lepszym.

Specjalności:
 • NOWOŚĆ! Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - opis szczegółowy
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
 • Doradztwo zawodowe i personalne z bezpieczeństwem i ergonomią pracy
 • Psychopedagogika z elementami prewencji zagrożeń społecznych i wykluczenia społecznego
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchowąAndragogika z elementami gerontologii.
DEKALOG PEDAGOGICZNY, czyli 10 powodów, dla których warto studiować pedagogikę
Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:
 1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.
 2. Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
 3. Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.
 4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.
 5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich.
 6. Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning.
 7. Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.
 9. Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.
 10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.

CO PO STUDIACH?

Studenci Pedagogiki po zakończeniu studiów są przygotowywani do pełnienia wszelkich ról zawodowych i społecznych niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu. Absolwenci są w pełni przygotowani do dalszej kariery w świecie naukowym, gdzie mogą badać wszelkie obszary pedagogiki. Mogą także podjąć pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego.

Zdobyte umiejętności pozwalają także na zdobycie pracy w poradniach pedagogiczno - psychologicznych, urzędach pracy, placówkach resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej. Absolwenci kierunku Pedagogika są również pożądanymi pracownikami w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych oraz innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:
 • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach,
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
 • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

REALIZOWANE ZAG.

Obszar kształcenia ogólnego
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • Technologie informacyjne
 • Podst. prawa i ochrona wł. intelektualnej
 • BHP z ergonomią
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna
Obszar kształcenia kierunkowego
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Historia filozofii
 • Etyka
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Struktury i procesy społeczne
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Systemy edukacji w Polsce i w UE
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych
 • Projektowanie własnej ścieżki rozwoju
 • Historia wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Metody badań pedagogicznych
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
Obszar zajęć do wyboru
 • Przedmiot kompetencji społecznych (PKS) *
 • Język obcy
 • Filozofia człowieka
 • Filozofia społeczna
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Elementy statystyki
 • Badania ilościowe w pedagogice
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy pracy rewalidacyjnej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Terapia zajęciowa/Trening umiejętności społecznych
 • Profilaktyka społeczna
 • Patologie społeczne
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy andragogiki
 • Metody kształcenia dorosłych
 • Przedmiot zakresu dyplomowania**

* W ramach bloku przedmiotów kompetencji społecznych w ciągu całego toku studiów studenci wybierają po jednym przedmiocie w semestrze spośród puli proponowanych przedmiotów, dla przykładu:

 1. Retoryka z erystyką
 2. Autoprezentacja
 3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 4. Rozwiązywanie konfliktów – warsztat
 5. Negocjacje w szkole
 6. Dietetyka
 7. Radzenie sobie ze stresem
 8. Animacja kulturalna
 9. Zarządzanie projektami
 10. Budowanie zespołu

** Przedmiot zakresu dyplomowania to wykład prowadzony przez Promotora na temat związany z obszarem seminarium dyplomowego.

Obszar specjalnościowy
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza:
 • Metody pracy socjalnej
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Opieka paliatywna
 • Metody pracy z dzieckiem trudnym
 • Emisja i higiena głosu
 • Metody pracy op. - wychowawczej
 • Elementy doradztwa zawodowego
 • Profilaktyka uzależnień
 • Organizacje działające na rzecz dzieci
 • Pedagogika twórczości z animacją społeczno - kulturalną
 • Etyka pracy opiekuna - wychowawcy
 • Zarządzanie w działalności opiekuńczo – wychowawczej
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna:
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja motoryczno - zdrowotna z metodyką
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Edukacja artystyczna z metodyką
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
 • Edukacja matematyczno - przyrodnicza z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Podstawy prawne i org. oświaty
 • Higiena głosu z logopedią
 • Etyka pracy nauczyciela z elementami pedeutologii
 • Psychologia wieku dziecięcego
Pedagogika resocjalizacyjna:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy kryminologii i wiktymologii
 • Profilaktyka uzależnień
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej i wychowania resocjalizacyjnego
 • Metody pracy kuratora sądowego
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej
 • Prawo karne i pr. wykroczeń
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Subkultury młodzieżowe
 • Profilaktyka patologii społecznych
 • Etyka pracy resocjalizacyjnej
 • Psychologia niedostosowania społecznego
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami BHP:
 • Pedagogika pracy
 • Ergonomia pracy
 • Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Teorie i modele poradnictwa
 • Metodyka kształcenia BHP
 • Metodyka doradztwa personalnego
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Doradca zawodowy w szkole
 • Podstawy prawa pracy
 • Problemy współczesnego rynku pracy
 • Etyka pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Adam Gogacz

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na semestr zimowy 2017/18 trwa od 8 maja do 30 września 2017 r.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
 • formularz rekrutacyjny pobierz
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, o stanie zdrowia, pozwalające na studiowanie na danym kierunku (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!